Course categories


Site announcements

До уваги викладачів та студентів! .

by Юлія Іванівна Колесник -

У зв"язку з введенням дистанційного графіку роботи при виникненні будь-яких запитань, проблем, пов"язаних із доступом до навчальних курсів, реєстрацією на сайті тощо, Ви можете звернутися за допомогою за тел: 095-7982362 (Viber) - Колесник Юлія Іванівна, 0502303994 (Viber) - Лобанова Олена Василівна, або за електронними адресами: ldn.sspu@gmail.com, zaochny@sspu.edu.ua. 

Шановні студенти! Стосовно змісту навчального курсу, доступу до нього та особливостей виконання завдань, будь ласка, звертайтесь до викладача!

Нагадуємо, що сайт дистанційного навчання працює щоденно.Available courses

Дисципліна "Український національно-визвольний рух  20-х – 50-х рр. ХХ ст." вивчається за ОР Магістр, І рік навчання, 051 група

Дисципліна "Історія сил спеціальних операцій". ОР Магістр І року навчання, 051 група

Курс призначений для студентів денної форми навчання ІІІ курсу спеціальності 014 Історія

Курс призначений для студентів 3 курсу, ДФН 031і гр.

Курс призначений для студентів 1 курсу спеціальності 014 СО (Історія), 011 гр. (практичні заняття)

Курс призначений для студентів 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія), групи 031і

Курс призначений для студентів ДФН 1 курсу, 011 гр.(практичні заняття)

курс призначений для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Математика)

Курс призначений для студентів денної форми навчання 3 курсу, спеціальності 014 Середня освіта (Історія), 031і групи

Курс призначений для студентів спеціальності 014 середня освіта (історія), група 021і

Курс призначений для студентів 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Курс призначений для студентів 4 курсу спеціальності 014 Середня очвіта (Історія), групи І-4

Курс призначений для студентів 014 СО Історія 011 група 031 група

Курс призначений для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Історія), група І-4

Курс призначений для студентів 041 групи

Курс призначений для студентів 2 курсу спец. 014 СО Історія 021 група

курс призначений для студентів спеціальності 014 СО Історія 011

Курс призначений студ спец 014 СО Історія, 011 група

Курс призначений для студентів спеціальності 014 Історія 041 гр

Курс призначений для студентів спеціальності 014 середня освіта (історія), група 011

курс призначено для студентів 1 курсу всіх спеціальностей

Навчальний курс призначений для студентів ОР магістр, спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

к курс призначений для студентів 3 курсу спеціальності середня освіта історія

Курс призначений для стуудентів ІV курсу спеціальності Cередня освіта (Історія)

Курс при значений  для студентів 3  курсу ( іноземці).  Спеціальності середня освіта (історія)

Курс призначений для студентів 031-і групи, спеціальності 014 Середня освіта. Історія, денної форми навчання.


Курс призначений для студентів 2 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Навчальний курс призначений для студентів 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта. Історія ОР Бакалавр

Навчальний курс призначений для студентів 3 курсу спеціальності Середня освіта (Історія).

Курс призначений для студентів-іноземців ОР "Бакалавр" спеціальності "Середня освіта (Історія)" денної форми навчання II курсу

Предметом навчального курсу “Сучасна історіографія всесвітньої історії” є, насамперед, вивчення основних етапів історії історичної науки від найдавніших часів до сьогодення. В основу періодизації матеріалу курсу покладена послідовна зміна історичних епох, а також еволюція світоглядних принципів і методології історичного пізнання.

Мета:

 • ознайомлення з основними завданнями, літературою курсу;

 • вивчення особливостей різних етапів розвитку історичної свідомості, історичної думки та історичної науки;

 • розвиток навичок історіографічного аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного опрацювання історіографічного матеріалу;

 • оволодіння студентами практичними навичками роботи з історіографічними джерелами;

 • формування вмінь застосовувати набуті знання для орієнтації в сучасному історіографічному просторі, а також при написанні студентських наукових праць.

У результаті вивчення курсу стууднети повинні

знати:

Основні етапи розвитку історичної свідомості, історичної думки та історичної науки;

уміти:

Здійснювати історіографічний аналіз, спрямований на забезпечення самостійного опрацювання історіографічного матеріалу;

Застосовувати практичні навичками роботи з історіографічними джерелами;


Опис дисципліни: історія держави і права зарубіжних країн вивчає загальні і специфічні закономірності виникнення, розвитку держави і права окремих країн в конкретних історичних умовах в хронологічній послідовності. Її специфіка полягає у тому, що її основою виступають документи, пам’ятки права, свідчення історії та інші юридичні джерела, їх наявність дає змогу списати попередні форми юридичного побуту, простежити генетичний зв’язок законів.

Мета курсу: оволодіння необхідними знаннями для кращого пізнання сутності, функцій і соціального призначення держави, її правової системи, перспективи і можливості їх розвитку.

Завдання:

1. загальна підготовка студентів у питаннях держави і права, вироблення в них особливого юридичного мислення, необхідного для засвоєння та застосування права;

2. створення необхідних передумов для найкращого засвоєння таких дисциплін, як теорія держави і права, історія політичних вчень, державне та міжнародне право, а також .інших юридичних дисциплін, включаючи цивільне, кримінальне право і процес;

3. сприяння формуванню наукового підходу до процесів, які відбуваються в іншій країні і в усьому світі;

4. розвиток вміння вірно і гуманно оцінювати поведінку людей, які за своїм волевиявленням або випадково стали об'єктом чи суб'єктом державно-правової діяльності.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

1. нормативній матеріал, вміти знайти у хрестоматіях і збірниках відповідний нормативний акт, статтю.

2. зміст найважливіших нормативних актів;

уміти:

з’ясовувати основні закономірності та особливості суспільно-політичних явищ в історії різних країн та їх груп у цілому;

 1.  дати характеристику важливих державно-правових і політичних інститутів як в цілому, так і окремих важливих країн;

 2. давати порівняльний аналіз різних державно-правових явищ та інститутів.

Мета: підготовка майбутніх фахівців до науково-педагогічної діяльності

Завдання: засвоєння основних знань, умінь і навичок проведення навчально-виховної роботи у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • Історичні основи виникнення науки як форми суспільної свідомості;

 • Основи диференціації наук;

 • Особливості поділу наук на політичні, соціальні та гуманітарні;

 • Основний зміст навчальних дисциплін соціально-політичних та гуманітарних наук;

 • Основи теорії організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах;

 • Основні положення теорії організації навчання у загальноосвітній та вищій школі (дидактики);

 • Основи законодавства у галузі освіти;

 • Основні завдання навчання суспільно-політичних наук;

 • Форми організації та методи навчання у вищій та середній школі;

 • Фори організації та методи науково-дослідної діяльності.

 • Основи керівництва студентським та шкільним колективом.

   вміти:

 • Практично проводити навчальні заняття;

 • Скласти конспект(план) лекційного, практичного, семінарського заняття;

 • Складати та вести відповідну облікову документацію викладача вищого навчального закладу.

 • Проводити наукові дослідження у галузі політичних, соціальних і гуманітарних наук.


Програма курсу розрахована на студентів першого курсу ОР Бакалавр, спеціальності 014 Середня освіта. Історія та 032 Археологія


Курс призначений для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання ОР Бакалавр (група І-4)

Курс призначений для студентів ОР "Бакалавр" спеціальності "Середня освіта (Історія)" денної форми навчання III курсу

Завдання: ознайомлення студентів із базовими змістом навчального предмету, особливостями, методами і прийомами, інноваційними технологіями навчання  та формами організації позакласної роботи з українознавства в школі відповідно до вікових особливостей учнів та врахування основних завдань, які стоять перед сучасною школою.


Курс «Політична географія світу» покликаний допомогти майбутньому спеціалісту у галузі міжнародних відносин засвоїти категоріально-понятійний апарат політичної географії світу, знати головні етапи політичної географії, особливості її виникнення та розвитку в  Німеччині, Франції, Великої Британії, США. Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду і загальної культури, допоможе формуванню уявлень про основні закономірності й особливості розвитку сучасних регіональних та глобальних процесів.

Завдання, що стоять при вивченні курсу «Політична географія світу» полягають у формуванні у студентів певного обсягу знань про процеси формування геополітичного та геоекономічного простору,стратегією та тактикою реалізації національних інтересів  гравцями сучасних міжнародних відносин.


Курс призначений для студентів 955 групи другого (магістерського)  рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія"


Курс призначений для студентів 055 групи другого (магістерського)  рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності 081 Право


Курс призначений для студентів 553 групи другого (магістерського)  рівня вищої освіти денної форми навчання 

Курс призначений для студентів магістрантів денної та заочної форми 1 року навчання спеціальності 081 "Право".

  Мета курсу: формування науково обґрунтованих знань про сучасний стан європейського приватного права та його стандарти, основні тенденції його розвитку, про сутність  та особливості практичного застосування матеріально-правових і колізійних норм, їх місця у правових джерелах, особливостях застосування та їх значення для врегулювання приватноправових відносин.

 Основні компетенції

 -  знати принципові положення щодо місця та ролі європейських стандартів приватного у загальній структурі міжнародного права та в окремих європейських національних правопорядках;

- освоїти основні стандарти та методи регулювання приватних правовідносин у межах європейського простору;

 - вміти піддавати аналізу тексти європейських міжнародних договорів та актів з питань, пов’язаних з міжнародним приватним правом та робити логічні висновки;

 -вміти визначати колізійні принципи та норми, що підлягають застосуванню в конкретних правовідносинах у межах європейського простору та вірно користуватися ними;

 - вміти пов’язувати існуючі національні засоби вирішення колізійних питань з загальними вимогами європейського законодавства;

 - знаходити обгрунтовані відповіді та нормативні документи з питань регламентації порядку та процедур розгляду спорів, які виникають або можуть виникнути у правовідносинах з іноземним елементом на основі європейських стандартів та положень;

  - визначати місце конкретних приватних норм у загальній системі міжнародного приватного права;

 - вміти аргументувати свої пропозиції щодо можливого удосконалення правового регулювання відповідних відносин у національному законодавстві України.


Курс "Основи правознавства" призначений для студентів 4 курсу заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти груп АМ-4, ОМХ-4, СР-4, УМ-4, Х-4


Курс призначений для студентів  522 групи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка


Курс призначений для студентів 341, 343, 344 груп першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання 


Курс призначений для студентів 4 курсу навчання спеціальності історія, 041 група.

Курс "Судові та правоохоронні органи" призначений для студентів 015 групи спеціальності 081 Право

Курс "Судові та правоохоронні органи" призначений для студентів 025 групи спеціальності 081 Право

Курс "Кримінологія" призначений для студентів 025 групи спеціальності 081 Право

Курс призначений для студентів денної форми 3 року навчання спеціальності "Історія".

Мета курсу: Сформувати у здобувачів вищої освіти комплексну здатність розв’язувати загальні спеціалізовані завдання та практичні ситуації у галузі адміністративного права, що передбачає необхідність застосування відповідних принципів, нормативних актів, судової практики тощо.

Основні компетенції

Знання основних засад і доктрини адміністративного права.

Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій.

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.

Здатність застосовувати юридичну аргументацію.

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.

Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування в адміністративному праві.

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.


Курс призначений для студентів денної та заочної форми 3 року навчання спеціальності 081 "Право".

 Мета курсу: опанування здобувачами вищої освіти механізму виникнення, зміни та припинення фінансово-правових і банківських відносин, здобуття ними глибоких системних знань  про норми права, які регулюють публічну фінансову діяльність та фінансово-правові відносини, що виникають в її процесі, а також засвоєння студентами особливостей їх прояву у різних сферах цієї діяльності, та розуміння шляхів та методів розв’язання складних фінансово-правових проблем в тому числі у банківській діяльності.

Основні компетенції

володіти сутністю предмету навчальної дисципліни, методами фінансового і банківського права, володіти відповідним понятійно-категоріальним апаратом;

- володіти та вміти аналізувати джерела фінансового і банківського права;

- напрацювати навички аналізу фінансових і банківських правовідносин, зокрема у сфері фінансового контролю, бюджетного устрою і бюджетного процесу, юридичної відповідальності за фінансові правопорушення, характерних рис податкових, кредитних, страхових, банківських і валютних правовідносин;

- орієнтуватися у різних сферах фінансової політики та діяльності держави, вміти врахувати відповідні положення нормативно-правових актів України при виконанні управлінських функцій; 

- опанувати специфіку формування та розподілу публічних державних фондів коштів та фондів господарюючих суб’єктів;

 - навчитись розв’язувати практичні фінансово-правові ситуації у сфері фінансового та банківського права. 


Курс призначений для студентів денної та заочної форми 3 року навчання спеціальності 081 "Право".

 Мета курсу: формування науково обґрунтованих знань про сучасний стан міжнародного приватного права, основних тенденцій його розвитку в Україні та у світі в цілому, про сутність  та особливості практичного застосування матеріально-правових і колізійних норм, їх місця у правових джерелах, особливостях дії та значення для врегулювання правовідносин; поглиблене вивчення основних цивільно-правових інститутів, які регулюють правовідносини з «іноземним елементом», зокрема шлюбно-сімейні, трудові, спадкові, зобов’язальні, а також питання власності і міжнародного цивільного процесу.

 Основні компетенції

-  знати принципові положення щодо місця та ролі міжнародного права у загальній структурі міжнародного права та в окремих національних правопорядках; 

- знати поняття, предмет, систему та джерела даної галузі права; 

- освоїти основні методи регулювання правовідносин у міжнародному приватному праві;

- вміти піддавати аналізу тексти міжнародних договорів з питань, пов’язаних з міжнародним приватним правом та робити логічні висновки; 

-вміти визначати колізійні принципи та норми, що підлягають застосуванню в конкретних правовідносинах та вірно користуватися ними; 

- вміти пов’язувати існуючі національні засоби вирішення колізійних питань з загальними вимогами міжнародного приватного права; 

- знаходити обгрунтовані відповіді та нормативні документи з питань регламентації порядку та процедур розгляду спорів, які виникають або можуть виникнути у правовідносинах з іноземним елементом;

 - визначати місце конкретних приватних норм у загальній системі міжнародного приватного права; 

- вміти аргументувати свої пропозиції щодо можливого удосконалення правового регулювання відповідних відносин у національному законодавстві України.

Курс призначений для студентів денної та заочної форми 3 року навчання спеціальності 081 "Право".

Мета курсу: Сформувати у здобувачів вищої освіти комплексну здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні ситуації у галузі господарського права, що передбачає застосування відповідної правової доктрини, принципів, нормативних актів, судової практики тощо.

Основні компетенції

Знання основних засад і доктрини господарського права.

Навички реалізації та застосування норм господарського права.

Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій.

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.

Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.

Здатність застосовувати юридичну аргументацію.

Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.

Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

 


 • Курс призначений для студентів денної форми 2 року навчання спеціальності 081 "Право". 
 • Мета курсу: Сформувати у здобувачів вищої освіти комплексну здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні ситуації у галузі адміністративного права, що передбачає застосування відповідної правової доктрини, принципів, нормативних актів, судової практики тощо.
 • Основні компетенції
  • Знання основних засад і доктрини адміністративного права. 
  • Навички реалізації та застосування норм адміністративного права.
  • Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій.
  • Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
  • Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.
  • Здатність застосовувати юридичну аргументацію.
  • Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.
  • Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.
  • Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування в адміністративному праві.
  • Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.

Навчальна дисципліна «Цивільне право» є нормативною та сприяє формуванню у студентів системи науково-теоретичних і практичних знань з цивільного права, визначення та розкриття змісту понять, категорій та інститутів цивільного права, законодавчих актів; вироблення поваги до законів, їх додержання і виконання у практичній діяльності.

Мета дисципліни «Цивільне право»: засвоєння студентами теоретичних знань у сфері правового регулювання цивільних відносин та набуття практичних навичок для вирішення конкретних юридичних ситуацій.

Завдання дисципліни «Цивільне право»: вивчення основних положень цивільного права як галузі права, засвоєння змісту цивільно-правових інститутів, об'єктивних закономірностей їх розвитку; вироблення у студентів уміння застосовувати у практичній діяльності набуті знання і норми цивільного права; засвоювати теоретичні положення науки цивільного права і цивільного законодавства.

Міждисциплінарні зв’язки. Курс цивільного права тісно пов’язаний та базується на таких дисциплінах, як «Теорія держави і права», «Конституційне право України», що вивчаються студентами на першому курсі. «Цивільне право» є важливим підґрунтям для вивчення таких дисциплін, як «Трудове право», «Цивільний процес», «Господарське право» та «Господарський процес» тощо.

Курс призначено для студентів 5 курсу денної форми навчання, другий (магістерський) рівень, ННІ фізичної культури (952 група). 

Курс призначено для студентів 5 курсу денної форми навчання, другий (магістерський) рівень: ННІ історії та філософії (051 група); ННІ фізичної культури (950, 951, 953, 957 групи); фізико-математичний факультет (451, 453, 551 групи); факультет іноземної та слов'янської філології (151, 351, 354 групи). 

Курс призначений для студентів денної форми навчання другий (магістерський) рівень - ННІ культури і мистецтв 855, 857 груп, та студентів ННІ фізичної культури - 955 групи.

Загальна кількість годин - 90. З них: Леційні заняття - 16 годин, Практичні (семінарські заняття) - 12 годин, Консультації - 2 години, Самостійна робота - 60 годин.

Вид контролю: залік

Лекційні заняття також будуть проходити через систему дистанційного навчання - Zoom, згідно розкладу університету (посилання на відеоконференцію роботи в Zoom будуть знаходитися в групі Вайбер Філософія науки 855, 857, 955 в ній Ви зможете задавати запитання згідно нашого курсу).Курс "Політологія" призначений для вивчення студентами ННІ історії та філософії 4 курсу денної форми навчання ОР Бакалавр. за спеціальністю: 014 Середня освіта (Історія) Група 041.

Викладач: Ведмедєв Михайло Миїхайлович

Курс "Філософія марксизму" розрахований для вивчення студентами ННІ історії та філософії 3 курсу денної форми навчання ОР Бакалавр. Спеціальність 033 Філософія. Група 034.

Курс "Релігієзнавство" призначений для студентів денної форми навчання, 3  курсу, групи 034, 930, 931, 933.


Курс призначений для студентів 2 курсу денної форми навчання ННІ педагогіки та психології (0021, 0022, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028 груп)

Загальна кількість годин - 90. З них: Леційні заняття - 18 годин, Практичні (семінарські заняття) - 18 годин, Консультації - 2 години, Самостійна робота - 52 години. 

Вид контролю: залік

Лекційні заняття також будуть проходити через систему дистанційного навчання - Zoom, згідно розкладу університету (посилання на відеоконференцію роботи в Zoom будуть знаходитися в групі Вайбер Логіка ІПП 19-20, в ній Ви зможете задавати запитання згідно нашого курсу).


Курс призначений для студентів 3 курсу денної форми навчання фізико-математичного факультету 532 групи

Лекційні заняття також будуть проходити через систему дистанційного навчання - Zoom, згідно розкладу університету (посилання на відеоконференцію роботи в Zoom будуть знаходитися в групі Вайбер Соціологія 19-20 ДФН 532 група, в ній Ви зможете задавати запитання згідно нашого курсу).

Загальна кількість годин - 90. З них: Леційні заняття - 18 годин, Практичні (семінарські заняття) - 18 годин, Консультації - 2 години, Самостійна робота - 52 години.

Вид контролю: залік


Курс призначений для студентів 4 курсу заочної форми навчання для груп СР - 4,УМ - 4, І - 4 (спеціальності: Соціальна робота, Українська мова та література, Історія)

Загальна кількість годин - 90. З них: Леційні заняття - 4 години, Практичні (семінарські заняття) - 4 години, Консультації - 2 години, Самостійна робота - 80 годин. 

Вид контролю: залік


Курс "Філософія і методологія науки" розрахований для вивчення студентами ННІ історії та філософії 3 курсу денної форми навчання ОР Бакалавр. Спеціальність 033 Філософія. Група 034.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Філософські проблеми природознавства» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціальності 033 Філософія освітнього рівня Бакалавр.Курс призначений для студентів 4 курсу денної форми навчання ННІ історії та філософії (041 група) та студентів факультету іноземної та слов'янської філології (241 та 141 груп)

Загальна кількість годин - 90. З них: Леційні заняття - 18 годин, Практичні (семінарські заняття) - 18 годин, Консультації - 2 години, Самостійна робота - 52 години.

Вид контролю: залік

Лекційні заняття також будуть проходити через систему дистанційного навчання - Zoom, згідно розкладу університету (посилання на відеоконференцію роботи в Zoom будуть знаходитися в групі Вайбер Соціологія 19-20 ДФН, в ній Ви зможете задавати запитання згідно нашого курсу).
Курс призначений для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання, спеціальності 014 середня освіта (англійська мова).

курс  для  призначений для студентів іссторичного факультету

Курс призначений для студентів денної форми навчання 2 курсу

Курс призначений для студентів денної/заочної форми навчання 3 курсу спеціальності 033 Філософія.Практичне завдання. Етюд фігури натурника на кольоровому тлі. Підготовчий малюнок, підмальовок. Роботу потрібно сфотографувати та відправити на електронну пошту.

Курс призначений для студентів денної та заочної форм навчання ОР Магістр спеціальностей 025 Музичне мистецтво

Курс "Диригування" призначений для ОР "Магістр" різних спеціальностей денної та заочної форми навчання.

Навчальна дисципліна призначена для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 025 "Музичне мистецтво" (група 851 ec).

Метою обов'язкової навчальної дисципліни "Фах" є виконавська підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності як концертного виконавця, озброєння їх основними навичками використання голосового апарата, вокальних прийомів, формування необхідних вокальних навичок й умінь майбутніх магістрів музичного мистецтва, а також методикою розучування естрадних вокальних творів і розкриття їх художнього змісту та формування необхідних професійних компетенцій магістрів музичного мистецтва – майбутніх концертних виконавців.

Курс призначений для студентів денної форми навчання 851 та 861 груп.  Викладач Бірюкова Л.А.

Метою вивчення навчальної дисципліни  є здобуття спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних орієнтацій у процесі співацької діяльності, набуття особою комплексу професійних компетентностей магістра музичного мистецтва

Курс призначений для студентів ОР Магістр спеціальності 025 "Музичне мистецтво" денної те заочної форми навчання (861+861і гр.)

 

Курс призначений для студентів ОР Магістр І року навчання спеціальності 025 Музичне мистецтво, 851-с група

Курс призначений для студентів 5 та 6 років навчання 851, 852 гр. (Хорове диригування) денної та заочної форми навчання

Курс призначений для студентів спеціальності 025 музичне мистецтво денної (851 гр.) та заочної форми навчання

Курс призначений для студентів денної форми ОР Магістр спеціальності 025 "Музичне мистецтво" 861-хд гр.

Курс призначений для магістрантів 1-го року навчання для грунтовної вокально-хорової підготовки майбутніх викладачів музичного мистецтва та виконавців-вокалістів

Навчальна дисципліна призначена для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (група 811-стн).

Навчальна дисципліна має на меті теоретичну підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності як вчителів музичного мистецва, озброєння їх базовими знаннями про історію музичного мистецтва, які необхідні вчителю у системі загальнообовязкової освіти, формування необхідних професійних компетенцій майбутніх бакалаврів середньої освіти - вчителів музичного мистецтва.Навчальна дисципліна призначена для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво (група 832-ес).

Навчальна дисципліна має на метіметі методичну та практичну підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності як виконавців, артистів – вокалістів, озброєння їх основними знаннями про вокальну імпровізацію, умов її доцільного використання в процесі виконання, а також закономірностей, що властиві вокальній імпровізації, формування необхідних професійних компетенцій бакалаврів музичного мистецтва – майбутніх виконавців, артистів – вокалістів.


кур призначений....для денної купсу Бакалавр

Хорове диригування спрямований для професійної підготовки фахівця музичного профілю....

Навчальна дисципліна призначена для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) (група 811-стн).

Навчальна дисципліна має на меті практичну підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності як вчителів музичного мистецва, озброєння їх основними знаннями про природу звука, музичну акустику, роботу звукорежисера, особливості звукорежисури у різних умовах, формування необхідних професійних компетенцій майбутніх бакалаврів середньої освіти.Навчальна дисципліна призначена для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво скороченого терміну здобуття освіти (група 812-стн).

Навчальна дисципліна має на меті практичну підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності як виконавців та артистів, озброєння їх основними знаннями про природу звука, музичну акустику, роботу звукорежисера, звукозапис, особливості звукорежисури та звукозапису у різних умовах, формування необхідних професійних компетенцій майбутніх бакалаврів музичного мистецтва – виконавців та артистів.Навчальна дисципліна призначена для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво (група 812).

Навчальна дисципліна має на меті практичну підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності як виконавців та артистів, озброєння їх основними знаннями про звукорежисуру та звукозапис, роботу звукорежисера, особливості звукорежисури та звукозапису у різних умовах, формування необхідних професійних компетенцій майбутніх бакалаврів музичного мистецтва – виконавців та артистів.


Навчальна дисципліна призначена для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво (група 822-ес).

Ннавчальна дисципліна має на меті теоретико - методичну підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності як виконавців, артистів – вокалістів, озброєння їх основними знаннями про історію розвитку естрадного вокального мистецтва, умов формування і становлення, а також особливостей його розвитку в Україні до сучасності, формування необхідних професійних компетенцій майбутніх бакалаврів музичного мистецтва – виконавців, артистів – вокалістів.


Курс призначений для студентів 1го курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво, 812стн

Навчальна дисципліна призначена для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 Музичне мистецтво (група 822).

Навчальна дисципліна має на меті практичну підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності як виконавців та артистів, озброєння їх основними знаннями про природу звука, музичну акустику, роботу звукорежисера, особливості звукорежисури у різних умовах, формування необхідних професійних компетенцій майбутніх бакалаврів музичного мистецтва – виконавців та артистів.


`Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін» є провідною для студентів-бакалаврів спеціальності 025«Музичне мистецтво». Даний курс узагальнює теоретичні знання студентів у галузі музичної педагогіки. Значно

розширює коло практичного досвіду викладання фахових дисциплін в методичному аспекті, спираючись на застосування набутих знань, вмінь та навичок, міждисциплінарні зв’язки в системі музично-педагогічної освіти.

Курс забезпечує студентів ґрунтовними науково-теоретичними знаннями для подальшої практичної роботи за обраною спеціальністю у вищих навчальних закладах, готує до професійної діяльності на різних ступенях музичної освіти.

Курс «Вокально-ансамблевий спів» є важливим для студентів-бакалаврів спеціальності 025«Музичне мистецтво». Даний курс узагальнює теоретичні знання студентів у галузі вокальної педагогіки та виконавства, практичний досвід співацької діяльності, спираючись на застосування набутих знань, вмінь та навичок, міждисциплінарні зв’язки в системі музично-педагогічної освіти.

 


Формування навичок вокальної імпровізації розширює виконавські можливості естрадного співака

В процесі вивчення курсу "Робота з хором" студенти набувають навичок роботи  з хором, хорової діагностики зокрема

Курс призначений для студентів денної та заочної форм 1-4 курсів навчання ОР Бакалавр спеціальностей 014 Середня освіта та 025 Музичне мистецтво

Курс "Методика роботи зі шкільним естрадним колективом" призначений для студентів спеціальності 014 середня освіта (Музичне мистецтво) денної і заочної форми навчання. 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування музично-педагогічних, художньо-виконавських та методичних компетенцій, професійної культури майбутнього керівника шкільного колективу, готовності самостійно і творчо вирішувати навчально-виховні завдання музичної освіти, методично грамотно планувати і організовувати навчально-виховний процес на заняттях шкільного естрадного кллективу, формування потреби самоосвіти й удосконалення професійної майстерності в галузі естрадного виконавства.

Курс "Методика викладання фахових дисциплін" предназначений для студентів першого курсу спеціальності 025 (Музичне мистецтво) денної і заочної форм навчання. Зміст навчальної дисципліни спрямований на опанування студентами психолого-педагогічними, музично-теретичними і методичними знанями, необхідними для вирішення практичних завдань викладання фахових дисциплін в середніх навчальних закладах; системно підходити до організації навчання з фахових дисциплін та контролю знань, вмінь і навичок учнів; враховувати психо-фізіологічні особливості пізнавально-творчої, музично-виконавської діяльності учнів та оптимально застосовувати прийоми і методи  її активізації; здійснювати педагогічне спілкування за принципами толерантності, діалогу та співпраці.


Курс "Основи виконавської інтерпретації" призначений для студентів ОК Бакалавр денної форми навчання спеціальності 025 "Музичне мистецтво" 812+812 стн групи

Курс "Читання хорових партитур, практикум зі шкільного репертуару" призначений для студентів 4-го курсу спеціальності 014 Середня освіта: музичне мистецтво, група 841 + 821-ст.

Курс Фах (хорове диригування) призначений для 3-го та 4-го курсу спеціальності 014 Середня освіта: музичне мистецтво, групи 831, 841 + 821-ст. 

Навчальна дисципліна призначена для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 "Музичне мистецтво" (група ММ2 – стн – ес).

Метою обов'язкової навчальної дисципліни "Естрадно-джазовий вокальний ансамбль" є виконавська підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності як артистів естрадно-джазового ансамблю, озброєння їх основними навичками ансамблевого співу, естрадно-джазових внсамблевих вокальних прийомів, формування необхідних естрадно-джазових вокально-ансамблевих навичок й умінь майбутніх бакалаврів музичного мистецтваа також методикою розучування естрадно-джазових ансамблевих вокальних творів і розкриття їх художнього змісту та формування необхідних професійних компетенцій бакалаврів музичного мистецтва – майбутніх артистів вокального ансамблю.Навчальна дисципліна призначена для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 025 "Музичне мистецтво" (група ММ2 – стн – ес).

Метою обов'язкової навчальної дисципліни "Естрадно-джазовий вокал" є виконавська підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності як естрадно-джазових виконавців, озброєння їх основними навичками використання голосового апарата, естрадно-джазових вокальних прийомів, формування необхідних естрадно-джазових вокальних навичок й умінь майбутніх бакалаврів музичного мистецтваа також методикою розучування естрадно-джазових вокальних творів і розкриття їх художнього змісту та формування необхідних професійних компетенцій бакалаврів музичного мистецтва – майбутніх артистів - вокалістів.


Курс призначений для бакалаврів другого року навчання спеціальності 025 Музичне мистецтво.

Мета навчальної дисципліни: поглибити та закріпити необхідні знання щодо періодизації історії хорової культури, хорової творчості композиторів; уміння усвідомлювати творчий стиль авторів хорової музики (усно і письмово), різноманітні стилістичні та художньо-виразні особливості хорових творі зарубіжних та вітчизняних композиторів різних історичних епох.

Предмет курсу «Хорова література» разом з іншими дисциплінами спрямований на висококваліфіковану підготовку студентів. Будучи провідною дисципліною, предмет сприяє більш глибокому засвоєнню спеціальних знань майбутніми фахівцями про основні жанри і форми хорової музики, притаманні різним стилістичним напрямкам та умінням аналізувати прийоми хорового письма, вокально-хорові особливості твору, що розкривають його змістовну і образно-емоційну сутність.


Курс призначений для студентів спеціальності "014 (середня освіта)  Музичне мистецтво" денної форми навчання 831 групи.

Курс призначений для денної форми навчання ОР Бакалавр. Викладач Пушкар Л.Ф.

Курс «Хорове диригування»  є одним із головних спеціальних предметів у системі підготовки бакалавра музичного мистецтва, та має на меті практичну підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності як вчителів шкіл,так і виконавців, керівників хорів , набуття основних знань про специфіку диригентського жесту, взаємозв’язок внутрішньодольової пульсації та жестоутворення, способи досягнення виразності диригування, а також про організацію і комплектацію хорів різних видів і типів, опанування методами проводедення  занять в хоровому класі, ознайомлення з критеріями підбору репертуару хора, познайомити з теорією і алгоритмом оволодіння вміннями і навичками диригенської мануальної техніки, вміння працювати над художньою виразністю хорових творів, формування необхідних професійних компетенцій бакалаврів музичного мистецтва – майбутніх вчителів шкіл, диригентів хорів, викладачів хорового диригування.


Курс призначений для студентів 4-го курсу спеціальності 014 Середня освіта денної форми навчання

Курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 Хореографія 

Курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 Хореографія ОР Магістр

Курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 Хореографія ОР Магістр


курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 хореографія ОР Магістр

Курс призначений для підготовки фахівців 024 Хореографія, ОР магістр

Курс призначений для підготовки фахівців 024 Хореографія, ОР магістр

Курс призначений для студентів 1 року навчання ОР Магістр спеціальності 025 Музичне мистецтво

Курс «Методика викладання музичного мистецтва у ЗВО» є одним із значущих у системі професійної підготовки магістрантів за спеціальністю «Музичне мистецтво». Мета курсу – надати магістрантам ґрунтовний науково-теоретичний фундамент для подальшої практичної роботи за обраною спеціальністю у вищих навчальних закладах, а також підготувати магістрантів до кваліфікованого керівництва музичним вихованням учнівської молоді на різних ступенях музичної освіти.

 Дисципліна «Фах (Оркестрові інструменти)» виховує музиканта, здатного на високому професійному рівні володіти музичним оркестровим інструментом та готує компетентного конкурентоспроможного фахівця в галузі концертно-виконавської діяльності. Серед головних завдань, що вирішуються в межах даної дисципліни: вдосконалення виконавської майстерності, розширення музичного кругозору, поглиблення знань з теорії та історії народно-інструментального виконавства та музичного мистецтва в цілому.


Курс призначений для студентів ОР Магістр 1 року навчання Спеціальності 024 Хореографія

Курс призначений для студентів ОР Магістр 1 року навчання Спеціальності 024 Хореографія

 

Курс призначений для магістрів спеціальності музичне мистецтво

Курс „Ансамблеве виконавство”, розроблений для спеціальності 025 Музичне мистецтво, є складовою підготовки магістрантів НН інституту культури і мистецтв. Засвоєння навчального матеріалу курсу забезпечує оволодіння загальними та фаховими компетенціями відповідно до освітньо-професійної програми "Музичне мистецтво"

Дисципліна призначена для студентів ОР Магістр.

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 024 Хореографія

Мова навчання українська

Розробник дистанційного курсу:  Калашник Світлана Григорівна – аспірант, викладач кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства.

Мета дисципліни «Практикум з сучасного танцю», це  практична підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності. 

Курс призначений для студентів ОР Магістр 1 року навчання Спеціальності 024 Хореографія

Курс призначений для студентів денної та заочної форм навчання ОР Магістр спеціальностей 025 Музичне мистецтво та 024 Хореографія

Групи 851, 853, ММ-5, Х-5. 

Курс розроблений для студентів І курсу спеціальності 025 Музичне мистецтво НН інституту культури і мистецтв. 

Курс призначений для студентів ОР Магістр 1 року навчання спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація

Курс «Основи імпровізації (фортепіано)» (галузь знань – 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 «Музичне мистецтво») вивчається протягом ІІ семестру. Викладач - канд. мист-ва, доц. Зуєв С.П.


Курс призначений для студентів 1 року навчання ОР Магістр спеціальності 025 Музичне мистецтво

Курс призначений для студентів ОР Магістр 1 року навчання Спеціальності 024 Хореографія

Курс «Фах (за спеціалізацією «Фортепіано»)» входить до циклу професійної підготовки студентів-піаністів НН інституту культури і мистецтв спеціальності 025 «Музичне мистецтво».Курс призначений для студентів денної та заочної форм навчання ОР Магістр спеціальності 025 Музичне мистецтво 


Курс призначений для студентів ОР Магістр першого року навчання спеціальності 025 Музичне мистецтво (спеціалізація фортепіано). 

Курс призначений для студентів 1 року навчання ОР Магістр спеціальність 025 Музичне мистецтво

Курс призначений для студентів 1 року навчання ОР Магістр спеціальності 025 Музичне мистецтво (група 851-ес).


Курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 Хореографія 

Курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 Хореографія 

курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 хореографія ОР Бакалавр

курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 хореографія ОР Бакалавр

курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 хореографія ОР Бакалавр

курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 хореографія ОР Бакалавр

Курс призначений для підготовки  фахівців 024 Хореографія, ОР бакалавркурс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 хореографія ОР Бакалавр

Курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 Хореографія ОР Бакалавр

Курс призначений для студентів II-го року навчання ОР Бакалавр

Курс призначений для підготовки фахівців 024 Хореографія, ОР бакалавр


Курс розрахований для підготовки студентів спеціальності 024 Хореографія ОР Бакалавр 


Курс призначений для підготовки фахівців зі спеціальності 024 Хореографія ОР Бакалавр 

Курс призначений для підготовки фахівців 024 Хореографія, ОР бакалавр

курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 хореографія ОР Бакалавр

Курс призначений для підготовки фахівців зі спеціальності 024 Хореографія ОР Бакалавр

Курс призначений для підготовки фахівців 024 Хореографія, ОР бакалавр


Курс призначений для підготовки фахівців 024 Хореографвія, ОР бакалавр


курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 хореографія ОР Бакалавр

Курс призначений для студентів II-го року навчання ОР Бакалавр

курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 хореографія ОР Бакалавр 

курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 хореографія ОР Бакалавр 

Курс призначений для студентів II-го року навчання спеціальності Хореографія ОР Бакалавр

Курс призначений для підготовки фахівців зі спеціальності 024 Хореографія, ОР бакалавр

Курс призначений для студентів групи СОХ2-стн спеціальності Хореографія ОР Бакалавр

Курс для студентів 814 стн групи

Спеціальність 024 Хореографія. Освітній рівень: бакалавр. 

Викладач: Енська Олена Юріївна.


Музично-теоретична підготовка хореографа.
Викладач Енська О.Ю.
Для студентів-бакалаврів 1 курсу спеціальності 024 Хореографія.
ІІ семестрКурс призначений для студентів денної та заочної форми 1-4 року навчання ОР Бакалавр спеціальності 025 Музичне мистецтво та 014 Середня освіта

Курс розроблений для студентів 4 (2стн) курсу спеціальності 014 "Середня освіта. Музичне мистецтво" НН інституту культури і мистецтв. 

Курс призначений для студентів II- го року навчання ОР Бакалавр

Навчальна дисципліна "Філософія мистецтва" адресована студентам денної форми навчання ОР Бакалавр спеціальностей 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020202 Хореографія,  а також 025 Музичне мистецтво, 023 Образотворче мистецтво та 024 Хореографія (скорочений термін навчання).

Групи 841, 844, 845оі, 821-стн, 822-стн, 824-стн, 825-стн, 826-стн, СОМ-4пн


Курс розрахований для підготовки студентів 024 Хореографів ОР бакалавр 

Курс призначений для опанування студентами ОР бакалавр 

Курс «Основи імпровізації», розроблений для спеціальності 025 «Музичне мистецтво», є складовою підготовки бакалаврів НН інституту культури і мистецтв. Вивчається протягом 8-го семестру. Викладач - канд. мист-ва, доц. Зуєв С.П.

Курс призначений для студентів 1 року навчання ОР Бакалавр спеціальності 025 Музичне мистецтво та 014 Середня освіта


Практичне завдання. Рисунок фігури натурника. Лінійно-конструктивна побудова. Тональне вирішення, деталізація, узагальнення. Робота повинна бути сфотографована та відправлена на електронну пошту.

Практичне завдання. Етюд фігури натурника на нейтральному тлі. Підготовчий малюнок, підмальовок,  загальні кольорові відносини, деталізація, узагальнення.  Робота повинна бути сфотографована та відправлена на електронну адресу.

Спеціальність образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ( скорочений термін навчання ). Етюд фігури натурника на кольоровому тлі. Рисунок. підмальовок. загальні кольорові відносини, деталізація, узагальнення. Робота повинна бути сфотографована та відправлена на сайт ishva134@gmail.com

Для студентів ОР МАГІСТР спеціальності 034 Культурологія. 857 група

 


Курс призначений для студентів денної та заочної форми 1 року навчання ОР Магістр спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Курс для студентів 851 гр. 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво.  Рівень вищої освіти: магістр. ІІ семестр

Викладач: Енська Олена Юріївна, канд. мистецтвознавства, доцент


Курс призначено для студентів 5 курсу гр. 851-тім 

Викладач: Енська Олена Юріївна, доцент, кандидат мистецтвознавстваКурс пизначений для студентів І курсу ОР Магістр спеціальність 023 

Курс призначений для студентів ОР Магістр спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація першого та другого року навчання денної й заочної форми (855-сж, ОТМ-5)

Мета курсу: професійна підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних викладачів образотворчого мистецтва в сучасних вищих навчальних закладах, формування умінь роботи з текстильними матеріалами.


Викладач: Гулей Ольга Володимирівна, заслужений майстер народної творчості України

Курс для студентів 832 групи. 

Спеціальність 025 Музичне мистецтво. Освітній рівень: бакалавр.

Викладач: Чарікова Людмила Анатоліївна.


Спеціальність ОТМ 2017. Довгостроковий етюд напівфігури натурника на кольоровому тлі. Підготовчий малюнок, підмальовок. Результат роботи повинен бути сфотографован та відправлений на електронну адресу ishva134@gmail.com