Навчальний курс «Вступ до мовознавства з основами риторики та культури мовлення корекційного педагога» призначений для студентів за напрямом підготовки 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія).

При вивченні цього курсу майбутній спеціаліст повинен оволодіти культурою мовлення, тобто не просто вмінням говорити чи писати, а досконало володіти мовою та мовленням як складним механізмом із властивими йому законами.

 Метою дисципліни «Вступ до мовознавства, риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога» є узагальнення, розширення і поглиблення знань з теорії мовознавства, ознайомлення студентів з основними поняттями, принципами культури та техніки користування українською мовою, стилістичним багатством мови, мовленнєвими жанрами, мистецтвом професійного спілкування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-            історичний аспект розвитку  ораторського мистецтва (життєвий шлях визначних ораторів минувшини);

-            класифікацію та термінологію дисципліни;

-            характеристику фонетики, фонології, графіки, орфографії, лексикології, граматики  як розділів мовознавства;

·        етапи підготовки до публічної промови;

·        класифікацію мовних норм;

·        основні комунікативні ознаки культури мовлення;

·        характеристику мовленнєвого голосу, дихання, чіткої дикції

·        комплекс вправ на вдосконалення  мовленнєвого голосу, фонаційного дихання, правильної дикції.

вміти :

·     розрізняти мовні поняття ;

·       уміти грамотно добирати мовленнєві засоби залежно від мети спілкування:

·       уміти будувати висловлювання логічно, точно, доречно;

·       оволодіти навичками публічного виступу;

·       оволодіти здатністю вести діалог з максимальним урахуванням специфічних особливостей адресата;

·       оволодіти технікою мовлення ( тон, тембр, дикція, інтонація, темп мовлення);

·       відпрацювати вправи на розвиток мовленнєвого(фонаційного) дихання,  мовленнєвого голосу, чіткої дикції.

       Запропонований курс сприятиме розвиткові професійних якостей майбутніх логопедів і буде запорукою вільного самовираження особистості у науково-навчальній, викладацькій та офіційно-діловій сферах спілкування, важливим етапом процесу формування тих національно свідомих кадрів, які надалі зможуть розвивати як освіту, так і сучасну українську літературну мову.


Навчальна дисципліна "Інноваційні технології в логопедії" призначена для ознайомлення студентів із сучасними науковими підходами, методиками, технологіями дошкільної і початкової освіти та формування в студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо їх впровадження і використання в логопедичній роботі з дітьми.


Навчальна дисципліна «Логопедія» призначена для формування знань про причини, механізми та симптоматику мовленнєвих розладів, методики виявлення, подолання і профілактики мовленнєвих порушень, завдання та зміст корекційної роботи; професійних практичних навичок, що необхідні для використання методів та прийомів проведення логопедичного обстеження дітей і дорослих з порушеннями мовлення, диференційної діагностики, організації ефективної корекційно-розвивальної, консультативної та профілактичної роботи.

Навчальна дисципліна «Логопедія» призначена для формування знань про причини, механізми та симптоматику мовленнєвих розладів, методики виявлення, подолання і профілактики мовленнєвих порушень, завдання та зміст корекційної роботи; професійних практичних навичок, що необхідні для використання методів та прийомів проведення логопедичного обстеження дітей і дорослих з порушеннями мовлення, диференційної діагностики, організації ефективної корекційно-розвивальної, консультативної та профілактичної роботи.

Навчальна дисципліна "Інноваційні технології в логопеідії" призначена для ознайомлення студентів із загальними засадами педагогчної інноватики, сучасними науковими підходами, методиками, технологіями дошкільної і початкової освіти та формування у студентів практичних навичок щодо їх впровадження, уміння адаптувати та використовувати інноваційні педагогічні технології в корекційно-навчальній роботі з дітьми, поєднувати в навчально-корекційному процесі елементи традиційних та інноваційних педагогічних технологій.