Мета вивчення навчальної дисципліни

Сучасна наука є складною і багатофакторною системою отримання емпіричних знань, через практичний досвід шляхом спостереження або ж експериментальним шляхом. Олімпійська освіта, досить молода, але перспективна наука, яка зібрала в єдину цілісну систему величезний об’єм ретроспективних знань про гуманістичну педагогіку олімпійської філософії.

Олімпійська освіти з точки зору нової парадигми – навчальна дисципліна, яка покликана впроваджувати у процес навчання та виховання майбутнього покоління, елементів олімпійської філософії як позитивного фактора, що сприяє глобалізації, соціалізації та гуманізації сучасного суспільства на противагу сучасним дегуманізаційним факторам.

Метою вивчення Олімпійської освіти у вищій школі є:

Ø  теоретично обґрунтувати структурно-функціональну модель інтеграції олімпійської освіти у навчально-виховний процес навчальних закладів нашої країни;

Ø  методологією та методами наукових досліджень;

Ø  ознайомлення аспірантів з передовим досвідом провідних закордонних науковців у галузі олімпійської освіти;

Ø  формування гуманістичних якостей майбутніх фахівців, як головної умови формування морального, духовного та естетичного становлення особистості;

Ø  навчити здійснювати аспірантів успішну наукову діяльність шляхом організації та проведення наукових заходів;

Ø  розкрити усі аспекти процесу впливу олімпійської освіти на духовні, фізичні та інтелектуальні якості особистості.

Завдання вивчення Олімпійської освіти наступні:

Ø  інтегрувати сучасну систему олімпійської освіти у навчально-виховний процес усіх навчальних закладів нашої країни;

Ø  через головні ідеї олімпійської освіти проводити гуманізацію та запобігання антисоціальної поведінки усіх верств населення України;

Ø  навчити аспірантів, адекватно оформляти результати власного наукового пошуку;

Ø  через олімпійську філософію допомогти усім школярам та студентам зробити правильний вибір шляхів удосконалення своєї особистості, що сприятиме особистісному розвитку кожної людини.


Історія наукової думки у фізичної культурі є однією із обов’язкових навчальних дисциплін підготовки докторів філософії спеціальності 017 Фізична культура і спорт. Знання одержані під час вивчення предмету, нададуть можливість майбутнім науковцям засвоїти теоретичні засади методології формування науково-дослідницької діяльності в галузі фізичної культури і спорту з метою отримання наукових знань для подальшої педагогічної діяльності.

Метою вивчення історії наукової думки у фізичній культурі є:

Ø  формування системи теоретичних знань щодо виникнення й розвитку засобів, форм, методів, ідей та теорій фізичної культури, фізичного виховання та спорту;

Ø  розвиток академічного професіоналізму майбутніх науковців у сфері фізичної культури і спорту;

Ø  виховання морально-етичних та ідейно-патріотичних переконань молодих вчених, причетності їх до світової історичної спадщини та традицій у сфері фізичної культури і спорту.

Завдання вивчення історії наукової думки у фізичній культурі наступні:

Ø  прищепити майбутнім докторам філософії навички наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку фізичної культури і спорту;

Ø  навчити аспірантів практичним навичкам роботи з історичною та науковою літературою, критичного осмислення через призму сучасних результатів наукових досліджень історичних документів та першоджерел;

Ø  навчити молодих вчених адекватно, без плагіату, оформляти результати наукового пошуку у галузі фізичної культури і спорту;

Ø  сформувати професійні уміння застосовувати набуті знання у подальшій фаховій і науковій діяльності, для орієнтації у сучасних тенденціях розвитку фізичної культури і спорту, реальної оцінки спортивних подій тощо."Курс призначений для студентів денної та заочної форми  3 року навчання за спеціальністю 014 "Фізична культура"  930, 931 група, ФК-3