Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Спеціальна методика історії» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму 016 Спеціальна освіта. Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні питання вивчення особливостей формування  історичних знань та пов’язаних з ними вмінь і навичок у школярів з порушеннями інтелектуального розвитку. Метою викладання дисципліни є формування відповідних компетентностей у студентів для навчання історії дітей зазначеної категорії.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Спеціальна методика математики» складена відповідно до освітньо-професійної програми 016. Метою викладання навчальної дисципліни є підвищення професійної підготовки майбутнього вчителя-дефектолога. Цей курс надасть студентам необхідну теоретичну, практичну і методичну підготовку до викладання математики в спеціальній школі та інклюзивних класах. Основними завданнями вивчення дисципліни «Спеціальна методика математики» є: озброєння студентів практичними вміннями і навичками використання знань теоретичних основ початкової математики при навчанні школярів з порушеннями інтелектуального розвитку; формування у студентів знань, умінь і навичок методики навчання математики учнів зазначеної категорії; формування творчого підходу до вирішення освітніх, корекційно-розвивальних, виховних та практичних завдань навчання математики, як на уроках, так і в позаурочний час.

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Корекційна психопедагогіка з історією» складена відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності 016 Спеціальна освіта. Предметом вивчення цієї дисципліни у 5 семестрі є  історія становлення й розвитку корекційної психопедагогіки. Метою викладання навчальної дисципліни  є формування в студентів знань найбільш важливих етапів історії корекційної психопедагогіки.

Основними завданнями вивчення дисципліни у 5 семестрі «Корекційна психопедагогіка з історією» є ознайомлення студентів із витоками, процесами становлення й розвитку  спеціальної освіти дітей з інтелектуальними порушеннями у Західній Європі та дослідження питань розвитку і становлення системи спеціальної освіти дітей із інтелектуальними порушеннями в дореволюційній Росії, СРСР та сучасній Україні.Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни  складена відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності 016 Спеціальна освіта. Предметом вивчення цієї дисципліни є теорія навчання та виховання дітей із інтелектуальними порушеннями та історія становлення й розвитку цієї науки. Метою викладання навчальної дисципліни є формування в студентів професійно необхідних компетентностей  з основ корекційної психопедагогіки, теорії спеціальної освіти і навчання учнів з інтелектуальними порушеннями, теорії виховання дітей зазначеної категорії та знання найбільш важливих етапів з історії спеціальної педагогіки. 

Основними завданнями вивчення дисципліни  є ознайомлення студентів із основними науково-теоретичними положеннями корекційно-освітнього процесу у спеціальних закладах України для дітей із інтелектуальними порушеннями та вивчення історії розвитку спеціальної освіти дітей з інтелектуальними порушеннями у Західній Європі та дослідження питань розвитку і становлення системи спеціальної освіти дітей із інтелектуальними порушеннями в дореволюційній Росії, СРСР та сучасній Україні.


Навчальний курс «Спеціальна методика соціально-побутового орієнтування» віднесений до нормативної частини навчального плану циклу професійно-орієнтованої підготовки і вивчається разом з іншими предметами ОПП галузі знань 016 Спеціальна освіта. Метою курсу є формування у студентів науково-теоретичної бази знань щодо способів формування у школярів з порушеннями інтелектуального розвитку знань про соціально важливі та побутово необхідні речі та шляхів формування практичних вмінь і навичок їх застосування у реальному житті. Завданням курсу є: вивчення завдань курсу соціально-побутового орієнтування для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку, принципів, методів, прийомів та форм організації навчальної діяльності з курсу «СПО»; вивчення особливостей контролю, обліку знань і практичних умінь на уроках СПО та вимог до організації кабінету СПО; формування вмінь розроблення перспективне планування з СПО, план-конспектів занять з соціально-побутового орієнтування.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Спеціальна методика математики» складена відповідно до освітньо-професійної програми 016. Метою викладання навчальної дисципліни є підвищення професійної підготовки майбутнього вчителя-дефектолога. Цей курс надасть студентам необхідну теоретичну, практичну і методичну підготовку до викладання математики в спеціальній школі та інклюзивних класах. Основними завданнями вивчення дисципліни «Спеціальна методика математики» є: озброєння студентів практичними вміннями і навичками використання знань теоретичних основ початкової математики при навчанні школярів з порушеннями інтелектуального розвитку; формування у студентів знань, умінь і навичок методики навчання математики учнів зазначеної категорії; формування творчого підходу до вирішення освітніх, корекційно-розвивальних, виховних та практичних завдань навчання математики, як на уроках, так і в позаурочний час.


Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Корекційна психопедагогіка з історією» складена відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності 016 Спеціальна освіта. Предметом вивчення цієї дисципліни у 5 семестрі є  історія становлення й розвитку корекційної психопедагогіки. Метою викладання навчальної дисципліни  є формування в студентів знань найбільш важливих етапів історії корекційної психопедагогіки.

Основними завданнями вивчення дисципліни у 5 семестрі «Корекційна психопедагогіка з історією» є ознайомлення студентів із витоками, процесами становлення й розвитку  спеціальної освіти дітей з інтелектуальними порушеннями у Західній Європі та дослідження питань розвитку і становлення системи спеціальної освіти дітей із інтелектуальними порушеннями в дореволюційній Росії, СРСР та сучасній Україні.


Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни  складена відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності 016 Спеціальна освіта. Предметом вивчення цієї дисципліни є теорія навчання та виховання дітей із інтелектуальними порушеннями та історія становлення й розвитку цієї науки. Метою викладання навчальної дисципліни є формування в студентів професійно необхідних компетентностей  з основ корекційної психопедагогіки, теорії спеціальної освіти і навчання учнів з інтелектуальними порушеннями, теорії виховання дітей зазначеної категорії та знання найбільш важливих етапів з історії спеціальної педагогіки. 

Основними завданнями вивчення дисципліни  є ознайомлення студентів із основними науково-теоретичними положеннями корекційно-освітнього процесу у спеціальних закладах України для дітей із інтелектуальними порушеннями та вивчення історії розвитку спеціальної освіти дітей з інтелектуальними порушеннями у Західній Європі та дослідження питань розвитку і становлення системи спеціальної освіти дітей із інтелектуальними порушеннями в дореволюційній Росії, СРСР та сучасній Україні.