Викладання та вивчення навчальної дисципліни «Господарський процес» взаємопов’язане зі сферою регулювання суспільних відносин нормами господарського процесуального права, в основі чого закладена процесуальна форма діяльності господарського судочинства, що спрямована на захист порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання.

В рамках предметних характеристик навчальної дисципліни особлива увага приділяється питанню окреслення та пошуку й опануванню ефективних шляхів, способів, засобів опанування теоретичних і практичних способів вирішення проблемних питань господарського процесуального права.

Курс розрахований на студентів 4-го року підготовки денної та заочної форм навчання відповідного факультету напряму підготовки першого рівня вищої освіти – бакалавр.


Навчальна дисципліна “Основи управління у сфері освіти” запроваджена з урахуванням сучасних тенденцій в освіті, в умовах формування нових соціально-економічних відносин в державі та з метою підвищення ролі освіти в суспільстві. Завданням для вивчення цієї дисципліни є визначення системного погляду на управління освітою та її правове регулювання. 

   Метою навчальної дисципліни є вивчення освітнього права як фундаментальної складової освіти, законодавчої та нормативної бази функціонування системи освіти України, організаційних основ і структури управління освітою, механізмів і процедур управління якістю освіти, а також формування у майбутніх юристів знань і умінь для роботи в освітньому правовому просторі.

Основні завдання:  

- вивчення інститутів освітнього права та основних освітньо-правових категорій і понять;

- освоєння чинного законодавства в галузі регулювання освітніх правовідносин;

- формування уявлення про різноманіття та особливості освітніх правовідносин.

Мета навчальної дисципліни полягає в формуванні у студентів системи знань і навичок викладацької діяльності; вмінь викладати навчальні дисципліни з правознавства; ознайомленні студентів із новітніми педагогічними технологіями, із особливостями професійної майстерності та педагогічної техніки викладача правознавства, а також у допомозі розвивати педагогічний підхід до вирішення професійних завдань. 

Завдання дисципліни: 

- формування теоретичних уявлень про методику викладання правознавства як навчальну дисципліну, її мету, завдання; 

- ознайомлення з поняттями, категоріями, методами, технологіями методики викладання; - висвітлення особливостей методів викладання; 

- оволодіння педагогічними формами освітньої взаємодії з учнями, навчитися творчо застосовувати знання і способи діяльності, засвоєні під час вивчення даної навчальної дисципліни; 

- вміння планувати, організовувати та аналізувати, різноманітні види навчальних і позааудиторних занять.