Метою викладання навчальної дисципліни є: поглиблення та розширення теоретичних знань в області гармонії як музикознавчої науки, оволодіння навичками стильового аналізу та практичними навичками гри гармонічних послідовностей та імпровізації, формування вмінь застосовувати отримані знання та навички на практиці (у професійній діяльності). Вивчення курсу «Гармонія» та засвоєння його програмного матеріалу сприяє оволодінню загальними та фаховими компетенціями відповідно до Стандарту вищої освіти України: ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ФК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва. ФК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного мистецтва. ФК 6.

Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності. ФК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній діяльності. ФК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.«Аналіз музичних творів» є комплексною дисципліною, що обєднує отримані в ході вивчення музично-теоретичних дисциплін (сольфеджіо, теорії музики, гармонії, поліфонії, історії музики) знання і вміння для формування цілісного уявлення про музичні твори. На базі музично-теоретичних та музично-історичних знань дисципліна формує аналітичні навички, що базуються на знаннях закономірностей музичного формотворення.Курс призначений для студентів денної та заочної групи навчання 821, 812, 812стн, 822, 822стн. спеціальності 014 середня освіта (музичне мистецтво), 025 музичне мистецтво  


Метою викладання навчальної дисципліни є: поглиблення та розширення теоретичних знань в області гармонії як музикознавчої науки, оволодіння навичками стильового аналізу та практичними навичками гри гармонічних послідовностей та імпровізації, формування вмінь застосовувати отримані знання та навички на практиці (у професійній діяльності). Вивчення курсу «Гармонія» та засвоєння його програмного матеріалу сприяє оволодінню загальними та фаховими компетенціями відповідно до Стандарту вищої освіти України: ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ФК 3. Здатність усвідомлювати художньо-естетичну природу музичного мистецтва. ФК 4. Здатність усвідомлювати взаємозв’язки та взаємозалежності між теорією та практикою музичного мистецтва. ФК 6.

Здатність використовувати професійні знання та навички в процесі творчої діяльності. ФК 7. Здатність володіти науково-аналітичним апаратом та використовувати професійні знання у практичній діяльності. ФК 13. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків.


Метою вивчення курсу «Теорії музики» є надання студентам базових знань (вивчення ладів, інтервалів в ладах, типів акордів, ладо-функціональної системи, нескладних модуляційних схем). В широкому значенні слова теорія музики включає в себе багато галузей музичної науки, серед яких можна назвати гармонію, поліфонію, вчення про музичні форми, оркестровку. Кожна з них уявляє собою самостійну дисципліну, що потребує детального вивчення.

«Теорія музики» дає систематизовані знання важливіших елементів музики.  Оволодіння цим курсом надає студентам можливість подальшого вивчення теоретичних предметів (зокрема гармонії, поліфонії та аналізу музичних творів), більш повного засвоєння курсу історії музики, який передбачає аналіз творів окремих композиторів, особливостей музичної мови. Теоретичне знання теорії музики і гармонії та практичне оволодіння ними, яке передбачає аналіз мелодії, невеликого твору або його фрагменту, професійний підбір супроводу до вокальних творів, його транспонування в інші тональності, сприяє професійній підготовці вчителів музики.