Головною метою курсу «Алгебра і теорія чисел» є формування у студентів погляду на сучасну алгебру як на науку про системи об’єктів довільної природи, в яких встановлено операції, що за своїми властивостями більш або менш подібні до додавання і множення чисел; вивчення та розв’язання задач, що виникають у цих системах, а також  виховання алгебраїчної культури та наукового світогляду, які необхідні майбутньому вчителю для глибокого розуміння цілей та завдань основ шкільного курсу математики, спеціальних факультативних курсів, для забезпечення міжпредметних зв’язків та  проведення наукових досліджень.

Курс алгебри і теорії чисел дає наукове обґрунтування таких понять як: група, кільце, поле, подільність, конгруенція, многочлен, що лежать в основі багатьох математичних теорій та безпосередньо стосуються фундаментальних курсів математичного аналізу, дискретної математики та математичного програмування.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

-  предмет та об’єкти вивчення сучасної алгебри і теорії чисел;

- основні поняття теорії алгебраїчних систем, зокрема, теорії груп, кілець та полів, теорії подільності у кільцях, теорії конгруенцій, алгебри многочленів від однієї та кількох змінних;

- ключові теоретичні положення курсу;

- основні методи розв’язання типових задач;

вміти:

- розв’язувати основні типи задач, передбачені програмою;

- аналізувати доведення теорем, вказувати необхідні та
 достатні умови; доводити ключові положення курсу.