Курс розрахований на студентів спеціальності німецька та англійська мова, 344 гр.

Навчальна дисципліна «Усна та писемна комунікація німецькою мовою» входить до переліку вибіркових компонентів освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська та німецька мови) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 Освіта. 
Курс з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» спрямовано на інтегроване формування у студентів майбутніх-учителів німецькомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетентності на рівні В1, достатньому для забезпечення нормативного, стилістично адекватного спілкування у особистісній, публічній, професійній та освітній сферах в загальнокультурних, академічних і професійних комунікативних ситуаціях.


Курс призначено для студентів групи AM-3