Курс практичної іноземної мови для студентів іноземців факультету іноземної та слов'янської філології групи 141і 4 курс

Програма дисципліни «Основи інклюзивної освіти» розроблена відповідно до освітньої професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 014 Середня освіта. Англійська мова і література, є нормативною дисципліною циклу професійної та практичної підготовки студентів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти. Під час її викладання зосереджується увага студентів на засвоєння її змісту з урахуванням дошкільного віку дітей з особливими освітніми потребами.

Метою дисципліни є оволодіння студентами компетентностями щодо концептуальних засад інклюзивної освіти, особливостей психофізичного розвитку дитини з особливими освітніми потребами, основних принципів і технологій організації освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти.

Результати навчання за дисципліною

 

Програмні результати навчання,

визначені освітньою програмою

Уміння:

Уміти організовувати освітній процес виховання з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей і молоді з особливими освітніми потребами, виявляти й усувати бар’єри, застосовувати методи та сучасні технології організації навчання і виховання учнів з особливими освітніми потребами в умовах освітніх  закладів з інклюзивною формою навчання.

ПРН 7.

Вміє організовувати освітній процес виховання відповідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, підбирати адекватні засоби та форми занять з учнівською молоддю відповідно до вікових, статевих, морфофункціональних показників учнів і рівня їх підготовленості, конструювати і виявляти оптимальні методики навчально-виховної, фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями в умовах освітніх закладів.