Курс з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» забезпечує вдосконалення мовленнєвої компетентності у читанні, а також мовних лексичних та граматичних компетентностей в межах засвоєного програмного матеріалу і підготовки до єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.

Вивчення навчальної дисципліни «Аналітичне читання англомовних художніх творів» як фахової дисципліни зумовлено професійною значущістю знань, умінь та навичок із практики усної та писемної комунікації англійською мовою. Навчальна дисципліна «Аналітичне читання англомовних художніх творів» входить за кодом ВБ 2.02 до переліку вибіркових компонентів освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська та німецька мови) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 Освіта.

Мета вивчення навчальної дисципліни є набуття базових знань, формування навичок і розвиток умінь – компетентностей у галузі освіти; підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних учителів англійської мови, здатних вирішувати типові професійні завдання щодо організації й здійснення навчально-виховного процесу з англійської мови, та які володіють професійно вагомими якостями особистості вчителя, а саме: формування у студентів навичок роботи з оригінальними текстами, розширення філологічних знань студентів та формування навчально-пізнавальної  та комунікативної компетенції, як усної так і письмової в рамках літературної мови. Також даний курс передбачає ознайомлення студентів із автентичною літературою англійських та американських авторів, розвиток у майбутнього вчителя іноземної мови високої культури читання, покращення навичок читання, розуміння та інтерпретації тексту.


Курс "Стилістика" призначено для студентів  спеціальність014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) заочної форми навчання

Курс стилістики англійської мови має на меті вироблення у студентів чіткої уяви про стилістику як мовознавчу дисципліну, яка має тісні зв’язки з іншими лінгвістичними дисциплінами, розвиток у студентів вмінь і навичок правильно реалізувати та інтерпретувати мовно-стилістичні засоби, а також підвищення загальної культури у розвитку навичок вдумливого читання, розвиток художнього смаку та вдосконалення мовної компетенції.

Метою курсу з навчальної дисципліни «Стилістика» є забезпечити студентів умінням визначати стилістично релевантну інформацію тексту на основі аналізу лінгвістичних засобів різних рівнів мови; знаннями системи стилістичних ресурсів мови, стилістичних норм; здатністю здійснювати стилістичний аналіз конкретного мовного матеріалу  та мовних явищ різних рівнів.

Курс призначено для студентів груп  АМ-4


Дисципліну призначено для студентів спеціальності 014 Середня Освіта  (Мова і література)    2 курсу:   321,322,323,324.                                                                                   

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми у циклі професійної підготовки фахівців зі спеціальності 014 „Середня освіта освіта (Мова і література (англійська).

 Викладається у групі АМ-1