Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Лексикологія німецької мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр» спеціальності 6.02030302 Мова і література* (німецька).

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості лексичної системи німецької мови.

Міждисциплінарні зв’язки: «Лексикологія німецької мови» тісно пов’язана з іншими лінгвістичними дисциплінами: стилістикою, лінгвокультурологією, теоретичною граматикою, фонетикою.


Навчальна дисципліна складається з таких розділів:

1.Словниковий склад сучасної німецької мови;

2.Розвиток та збагачення словникового складу сучасної німецької мови;

3.Фразеологія. Лексикографія.

 1. Мета та завдання курсу

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Лексикологія німецької мови» є формування у студентів наукового уявлення про лексичну систему німецької мови, націлити на використання набутих теоретичних знань у практичній роботі.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Лексикологія німецької мови» є:

- висвітлити теоретичні положення про слово та його значення;

- охарактеризувати особливості словникового складу німецької мови та його зміни;

- розкрити сутність словотворчого процесу та з’ясувати шляхи збагачення лексичної системи німецької мови;

- пояснити особливості структурної організації фразеологічних одиниць у німецькій мові;

- представити перелік основних німецькомовних лексикографічних

Дисципліна «Спецкурс з літератури країни основної мови» розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму підготовки 6.0203 03 Філологія* Німецька мова освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Метою викладання навчальної дисципліни «Спецкурс з літератури країни основної мови (німецька література)» є формування основ фахової підготовки студентів з зарубіжної (німецькомовної) літератури; формування гуманістичного світогляду та гуманітарної         свідомості самостійної,                 творчої особистості; стимулювання інтересу до читання в цілому; формування мислення, вільної орієнтації в розмаїтті культурних явищ; необхідність впорядкувати їх в єдиний ряд уявлень про світовий історико-літературний процес.