«Сучасні крос-культурні комунікації в освітньому процесі» є вибірковим компонентом ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  Середня освіта (Англійська мова і література) другого рівня вищої освіти Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))  і призначено для студентів АМ-5

Навчальна дисципліна спрямована на формування здатності  до ефективної взаємодії в полікультурному середовищі в контексті глобалізаційних тенденцій при реалізації освітньої діяльності.

Завданням дисципліни є сформувати уявлення про сучасні підходи до інтерпретації вербального та невербального коду в умовах діалогу культур в освітньому процесі, надати студентам цілісну систему знань про основні теорії крос-культурного спілкування, типи культур, стилі й моделі міжкультурної взаємодії,  професійну адаптацію до особливостей різних культур.

У результаті вивчення цієї дисципліни студенти зможуть оцінювати потенційні комунікативні ризики  міжкультурної взаємодії, планувати свої дії з урахуванням крос-культурних відмінностей,  ефективно комунікувати з  представниками різних культур, а також продемонструвати результати власних крос-культурних комунікаційних досліджень у вигляді доповідей. презентацій, інтелект-карт.


«Сучасні крос-культурні комунікації в освітньому процесі» є вибірковим компонентом ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  Середня освіта (Англійська мова і література) другого рівня вищої освіти Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))  і призначено для студентів 351 гр. 

Навчальна дисципліна спрямована на формування здатності  до ефективної взаємодії в полікультурному середовищі в контексті глобалізаційних тенденцій при реалізації освітньої діяльності.

Завданням дисципліни є сформувати уявлення про сучасні підходи до інтерпретації вербального та невербального коду в умовах діалогу культур в освітньому процесі, надати студентам цілісну систему знань про основні теорії крос-культурного спілкування, типи культур, стилі й моделі міжкультурної взаємодії,  професійну адаптацію до особливостей різних культур.

У результаті вивчення цієї дисципліни студенти зможуть оцінювати потенційні комунікативні ризики  міжкультурної взаємодії, планувати свої дії з урахуванням крос-культурних відмінностей,  ефективно комунікувати з  представниками різних культур, а також продемонструвати результати власних крос-культурних комунікаційних досліджень у вигляді доповідей. презентацій, інтелект-карт.


Навчальна дисципліна «Практика усного і писемного мовлення (англійська)» є однією з основних дисциплін, яка вивчається на факультеті інозменої та слов'янської на денній та заочній формах навчання, що зумовлено професійною значущістю знань, умінь та навичок із практики мовлення як фахової дисципліни. Навчальна дисципліна «Практика усного і писемного мовлення(англійська)» входить до переліку обов’язкових компонентів освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська та німецька мови) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 Освіта.

Курс з навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» забезпечує вдосконалення мовленнєвої компетентності у читанні, а також мовних лексичних та граматичних компетентностей в межах засвоєного програмного матеріалу і підготовки до єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.

Курс "Стилістика та інтерпретація англомовного тексту призначено для студентів  спеціальність014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) заочної форми навчання

Розділ СТИЛІСТИКА має на меті вироблення у студентів чіткої уяви про стилістику як мовознавчу дисципліну, яка має тісні зв’язки з іншими лінгвістичними дисциплінами, розвиток у студентів вмінь і навичок правильно реалізувати та інтерпретувати мовно-стилістичні засоби, а також підвищення загальної культури у розвитку навичок вдумливого читання, розвиток художнього смаку та вдосконалення мовної компетенції.

Метою  є забезпечити студентів умінням визначати стилістично релевантну інформацію тексту на основі аналізу лінгвістичних засобів різних рівнів мови; знаннями системи стилістичних ресурсів мови, стилістичних норм; здатністю здійснювати стилістичний аналіз конкретного мовного матеріалу  та мовних явищ різних рівнів.

Курс призначено для студентів груп  АМ-4


Дисципліну призначено для студентів спеціальності 014 Середня Освіта  (Мова і література)    2 курсу:   321,322,                                                                                   

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми у циклі професійної підготовки фахівців зі спеціальності 014 „Середня освіта освіта (Мова і література (англійська).

 Викладається у групі АМ-1