Курс англійської мови для студентів заочного відділу навчаннчя факультету іноземної та слов*янської філології кафедри української мови і літератури групи УМ-6 2023-2024 н.р.

Курс «Студії над мовою Пантелеймона Куліша» висвітлює особливості ідіолекту письменника-земляка на тлі мовно-літературної ситуації 2 пол. ХІХ ст. й у зв’язку з рідномовним середовищем (східнополіськикими говірками) П. Куліша. Вивчення рис мови видатного автора передбачено на матеріалі першодруків його текстів, що дасть змогу студентам долучитися до вивчення автентичного мовного матеріалу, не правленого редакторами, самостійно зафіксувати ті риси мови письменника, що усталились як норма літературної мови, а також ті, що залишилися на периферії.

Академічна риторика – важливий складник сучасного освітнього процесу й модернізації навчання (особливо в регіональній мовній ситуації українсько-російського порубіжжя), відродження української риторичної традиції, бо охоплює гносеологічний, лінгвокультурологічний, мисленнєвий, естетичний, психологічний, педагогічний та інші аспекти.

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування риторичної культуромовної особистості вчителя (викладача) з ефективним мисленням, якісним мовленням та оптимальним спілкуванням; сприяння формуванню загальних і фахових компетентностей майбутніх викладачів української мови і літератури, вчителів англійської мови для успішного здійснення професійної діяльності та проведення наукового дослідження.

Завдання навчальної дисципліни – підготувати елітарну риторичну особистість вчителя (викладача), виробивши в студентів високий рівень культури мислення, мовлення та комунікації, виховати свідомого громадянина, патріота, високоморальну людину, яка здатна критично мислити, ефективно шукати інформацію, відрізняти факти від суджень,  втілювати ідеї завдяки онлайн-інструментам, запобігати ризикам у комунікації, ідентифікувати й протидіяти стереотипам і дискримінації.Курс  "Українська література 2 половини ХХ століття" призначений для студентів 4 курсу, 241, УМ-4 груп

Викладач - доц. Кириленко Н.І.І.


Курси старослов’янської мови та історичної граматики, передбачені навчальним планом філологічних факультетів університетів, дають теоретичні й практичні знання про ті процеси, які відбувалися в прамові слов’ян. Старослов’янська (староболгарська) мова щодо історичної граматики є пропедевтичним курсом, що відкриває цикл дисциплін з діахронічного мовознавства. Зокрема, вивчення історії української мови неможливе без знання фонетичних та граматичних рис старослов’янської мови, оскільки остання є найближчою до праслов’янської (спільнослов’янської) мови, до того ж давня українська мова певною мірою успадкувала як окремі риси, так і традиції цієї мови – як першої писемно-літературної мови слов’ян. Вивчення історичної граматики української мови забезпечує свідоме засвоєння  мовних явищ, показує взаємозв’язок у розвиткові структурних елементів мови, допомагає вчителеві забезпечувати принцип історизму під час викладання української мови в школі. Загалом курс старослов’янської мови та історичної граматики забезпечує знання не лише процесів, які відбувалися в українській мові на різних етапах її історії та «передісторії» (дописемний період), а й усвідомлення загальних законів розвитку мови, її структури, основних складників, місця української мови в загальноєвропейському мовному контексті.

Вивчення дисципліни має на меті формування в студентів свідомого наукового розуміння процесів становлення всіх підсистем єдиної мовної системи та її еволюції від найдавнішого періоду до нашого часу, вироблення стійкого інтересу до питань розвитку історії мови й зокрема української мови.


курс Українська література призначений для студентів 3 курсу ОПП Середня освіта (Укранська мова і література), 231 група

Курс призначений для студентів 1 курсу ОПП Середня освіта (Українська мова і література), ОР Бакалавр. 211 група

Мета – ознайомити студентів із історичними та культурними особливостями становлення, основними тенденціями та закономірностями розвитку  українського літературного процесу ХІ - перших десятиліть ХVIII століть.

Завдання:

- розкрити особливості давньої літератури;

- простежити етапи її розвитку;

- визначити вплив української літератури на духовний розвиток суспільства впродовж століть;

- проаналізувати найвагоміші літературні твори;

- навчити студентів критично сприймати наукові публікації тенденційного характеру;

- сформувати самостійний погляд на художні явища;

- виробляти у студентів власні погляди на художні явища;

- забезпечити оволодіння студентами необхідною термінологією;

- простежити використання кращих здобутків давньої літератури в творчості письменників ХІХ – ХХ ст.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

з н а т и:

- основні тенденції становлення і розвитку давньої української літератури;

- етапи її розвитку;

- творчий шлях письменників, їх внесок у розвиток української літератури;

-         творчість найбільш відомих письменників означеного періоду та

жанрову своєрідність їх творів;

-         напам’ять кращі зразки літератури.

у мі т и:

- орієнтуватися в історико-літературному процесі;

- володіти навичками аналізу художніх творів, визначати їх місце в

літературному контексті.