Курс "Історія зарубіжної літератури" призначений для студентів РМ 3 гр. освітнього рівня "бакалавр" спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (російська). Основна мета дисципліни – вивчення світового літературного процесу другої половини XIX - XX ст. в історико-культурному контексті епохи.

Курс призначений для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (російська).; розрахований на 24 год. лекційні, 38 год. практичні, 56 год. с. р., 2 год. консультації. Загальна кількість годин - 120. Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з фундаментальними цінностями світової культури посередництвом вивчення найбільш репрезентативних зразків зарубіжної літератури в їх національних варіантах; формування усвідомленого ставлення до художньої літератури як важливого складника мистецтва; удосконалення навичок аналізу літературних явищ у широкому культурному контексті.