Курс призначений для студентів ІV курсу за ОКР «бакалавр» спеціальності 014 Середня освіта. Мова та література (англійська, німецька, французька). Курс спрямований на формування фахових компетентностей майбутніх учителів-словесників. У ході  вивчення дисципліни студенти познайомляться з надбаннями вітчизняної методичної науки в межах викладання зарубіжної літератури в школі та отримають можливість сформувати практичні навички, необхідні для ефективного виконання професійних обов’язків.