Виконання студентами курсових робіт є таким видом діяльності, які органічно поєднують навчальну та науково-дослідну роботу та передбачають самостійну діяльність студента над темою дослідження. Метою виконання курсової роботи з психології є поглиблення наукової психологічної компетентності студентів у певній сфері професійної діяльності через набуття практичних навичок організації та виконання наукової роботи. Як форма самостійної навчальної діяльності студентів, виконання курсової роботи з психології спрямовано на:

1.              Поглиблення психологічних знань за окремими темами.

2.              Розвиток активного, творчого, критичного мислення.

3.              Формування вмінь та навичок психологічного дослідження.

4.              Набування навичок застосування отриманих знань для вирішення конкретних задач.

5.              Розвиток інтересу до психологічних проблем професійної діяльності.Психологічна корекція як цілісна і специфічна система методів допомоги конкретним людям у їх особистісному розвитку передбачає доцільно обраний і делікатно здійснюваний психологічний вплив у конкретній психокорекційній ситуації.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи психокорекції з практикумом» є організація, шляхи і засоби психологічної корекції розвитку дітей, підлітків, юнацтва. Дисципліна охоплює наступне коло питань: загальні засади теорії і практики психокорекції; теоретичні основи і передумови психокорекційної практики; особливості розвитку особистості в онтогенезі і можливі причини його ускладнення; методи корекції пізнавальної діяльності дітей дошкільного і шкільного віку; методи корекції особистісних проблем і поведінки в дитячо-юнацькому віці; інтегроване використання різних методів в індивідуальній та груповій психокорекції. Особливу увагу приділено розумінню умов, принципів організації психокорекційної роботи, врахуванню вимог до психолога, який її здійснює, а також відпрацюванню навичок застосування технік самокорекції та корекції клієнтів у ситуації надання психологічної допомоги. Специфікою курсу є те, що психокорекційний вплив аналізується з позиції принципу особистісного саморозвитку в психологічній корекції.

Мета: забезпечити загальну теоретичну підготовку бакалаврів у галузі психологічної корекції, яка слугуватиме основою для їхньої практичної діяльності і надасть можливість ефективно використовувати адекватні методи при корекції психологічних труднощів у розвитку дітей, підлітків, юнаків та дорослих.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи психокорекції з практикумом» є опанування знаннями у галузі психологічних механізмів корекційного впливу; оволодіння певними вміннями у застосуванні методів психокорекції стосовно осіб різних вікових категорій; формування у студентів навичок саморегуляції психоемоційних станів і поведінки.