Метою навчальної дисципліни «Теоретичний курс з німецької мови (теоретична фонетика, лексикологія, теоретична граматика)» є формування у студентів вищих навчальних закладів комплексну теоретичних знань щодо фонетичної, лексичної та граматичної систем сучасної німецької мови. Загальна мета навчання є комплексною, вона, поруч із ознайомленням студентів із основними теоретичними підходами до мовних явищ німецької мови забезпечує формування у них компетентностей з фонетико-, лексикограматичної бази цієї мови та особливостей їх мовної реалізації, опанування ними, розуміння мовних і мовленнєвих властивостей сучасної німецької мови у порівнянні з рідною мовою.

Курс розрахований на студентів спеціальності німецька та англійська мова, 344 гр.

Навчальна дисципліна «Аналітичне читання» входить до переліку вибіркових компонентів освітньо-професійної програми Середня освіта (Англійська та німецька мови) підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) галузі знань 01 Освіта. Курс призначено для студентів групи 331