Предметом навчального курсу “Сучасна історіографія всесвітньої історії” є, насамперед, вивчення основних етапів історії історичної науки від найдавніших часів до сьогодення. В основу періодизації матеріалу курсу покладена послідовна зміна історичних епох, а також еволюція світоглядних принципів і методології історичного пізнання.

Мета:

  • ознайомлення з основними завданнями, літературою курсу;

  • вивчення особливостей різних етапів розвитку історичної свідомості, історичної думки та історичної науки;

  • розвиток навичок історіографічного аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного опрацювання історіографічного матеріалу;

  • оволодіння студентами практичними навичками роботи з історіографічними джерелами;

  • формування вмінь застосовувати набуті знання для орієнтації в сучасному історіографічному просторі, а також при написанні студентських наукових праць.

У результаті вивчення курсу стууднети повинні

знати:

Основні етапи розвитку історичної свідомості, історичної думки та історичної науки;

уміти:

Здійснювати історіографічний аналіз, спрямований на забезпечення самостійного опрацювання історіографічного матеріалу;

Застосовувати практичні навичками роботи з історіографічними джерелами;