Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі» передбачено освітньо-професійною програмою підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 014 середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою середня освіта (Історія). Дисципліна «Методика викладання історичних дисциплін у вищій школі» висвітлює ключові питання дидактики, методології та методики викладання історичних дисциплін у вищій школі, відображає новітні технології освітнього процесу, орієнтує магістрантів на набуття практичних навичок у сфері викладацької роботи.


Курс призначений для студентів ОР Магістр, спеціальність "Середня історія (Історія)"

Курс призначений для студентів ОР "Магістр" спеціальності Середня освіта (Історія)

Навчальний курс призначений для студентів ОР магістр, спеціальності 014 Середня освіта (Історія)