Мета навчального курсу - опанувати основами теорії адаптації та закономірностями її формування за різних умов життєдіяльності, теоретичними знаннями про сучасні методи функціональної діагностики, практичними навичками комплексного дослідження функціонального стану серцево-судинної, дихальної, м'язової систем, а також центральної та периферичної нервової системи

Вивчення дисципліни «Вікова психофізіологія» допоможе аспірантам у розв'язанні низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та практичних вмінь з предмету, формами, методами і засобами актуалізації отриманих знань, закономірностями їхнього професійного застосування