Курс призначений для студентів денної/заочної форми навчання.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)

Групи 921-стн; ФК2-стн

Курс признач для студ 2 курсу спец 014 Сер освіта (Російська ), 131 група

Курс "Актуальні питання сучасного живопису" призначений  для студентів 1 курсу ОР магістр  за напрямом 02  культура і мистецтво спеціальності 023 образотворче мистецтво, декоративне мистецтво і реставрація. Метою курсу є  практичне вивчення студентами основних спрямувань сучасного живопису  на кращих зразках   визначних художників   сучасності   
Призначений для студентів 3 курсу факультету іноземної та сло'вянської філології , Спеціальність – 014 Середня освіта (Українська мова і література)

 Мета навчальної дисципліни:  формування  національно-мовної та національно свідомої, високоосвіченої, різнобічно розвиненої особистості майбутнього вчителя-філолога, фахівця з галузі української   словесності; ознайомлення  студентів-філологів  з основними поняттями синтаксису як найвищого рівня мови; формування системних  знань про основні закономірності  синтаксичної системи української мови, традиційні й новітні підходи щодо класифікації  синтаксичних одиниць  української  мови та їх аналізу  на основі використання  здобутків сучасної мовознавчої думки та з урахуванням досягнень методики навчання мови як провідних дисциплін, що забезпечують фахову підготовку майбутніх учителів-філологів;  засвоєння студентами порядку та принципів розбору словосполучень і речень; формування у студентів критичного мислення; розвиток у майбутніх учителів-філологів здатності до креативного мислення; пізнання характеру синтаксичних конструкцій рідної мови на основі аналізу уснословесних  зразків як природного національно-мовного континууму.